รายงานผลการนิเทศ

ผลการดำเนินงานโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1

          รอบ  6  เดือน (ต.ค.- มี.ค.)              รอบ  9 เดือน (ต.ค.- มิ.ย.)   รอบ  12  เดือน (ต.ค.- ก.ย.)
---------------------------------

1. ชื่อโครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี 2556

2. ลักษณะโครงการ       2.1                  ใหม่              ต่อเนื่อ

            
                             2.2              แก้ปัญหา/ปรับปรุง               พัฒนา              นโยบาย
3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

     3.1          ครบ / ตรงตามวัตถุประสงค์


                   ไม่ครบ / ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
    3.2 เป้าหมาย
แผนกำหนดไว้
ผลการดำเนินงาน
 3. 2.1   เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดตามกลยุทธ์และจุดเน้น
 บรรลุตามเป้าหมาย
3.2.2   เพื่อนิเทศ ติดตามในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการทดสอบ NT และO-NET และนำผลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาตามจุดเน้น ของ สพฐ. ๑๐ ประการ
บรรลุตามเป้าหมาย
3.2..3   เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
บรรลุตามเป้าหมาย
3.2.4   เพื่อรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด
บรรลุตามเป้าหมาย

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเพราะ
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
        3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน
แผนกำหนดไว้
ผลการดำเนินงาน
1แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บรรลุตามเป้าหมาย
2ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
บรรลุตามเป้าหมาย
3กำหนดเป้าหมายการพัฒนา
บรรลุตามเป้าหมาย
4จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ
บรรลุตามเป้าหมาย
5จัดทำเครื่องมือการนิเทศ
บรรลุตามเป้าหมาย
6นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามกลยุทธ์และจุดเน้น
บรรลุตามเป้าหมาย
7สรุปรายงานการนิเทศติดตาม
บรรลุตามเป้าหมาย

กรณีการดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ
...........................................................................................................................................................................
    


 3.4 งบประมาณ  629,000 บาท
แผนกำหนดไว้
ผลการดำเนินงาน
1.ค่าตอบแทนในการ ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อ
การทดสอบ NT และ O-NET และนำผลมาวิเคราะห์และวางแผน
พัฒนาตามจุดเน้น ของ สพฐ. ๑๐ ประการ และให้เป็นค่าใช้จ่ายของ
 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ในการเดินทางไปราชการร่วมกับ ศนฐ.
บรรลุตามเป้าหมาย
2ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการนิเทศ
บรรลุตามเป้าหมาย
3ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
บรรลุตามเป้าหมาย
5ค่าวัสดุในการจัดทำต้นฉบับ(กระดาษ หมึกพิมพ์  กระดาษปก
แฟ้มเอกสาร)
บรรลุตามเป้าหมาย
6ค่าจัดทำเอกสารแผนการนิเทศ คู่มือนิเทศ เครื่องมือนิเทศ
 แบบประเมินและแบบรายงานการนิเทศ
บรรลุตามเป้าหมาย
7ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
บรรลุตามเป้าหมาย

สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน     --    บาท
3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน
                    ตัวชี้วัดความสำเร็จ
      แผนที่กำหนดไว้
    ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ100 ของสถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลตาม
กลยุทธ์และจุดเน้นอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ร้อยละ100 ของสถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผล
ตามกลยุทธ์และจุดเน้นอย่างทั่วถึง
 ต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ร้อยละ100 ของสถานศึกษา
ในสังกัด ได้รับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลตาม
กลยุทธ์และจุดเน้นอย่าง
ทั่วถึง ต่อเนื่องและมี
คุณภาพ

          6. ปัญหา / อุปสรรค
....................................-.......................................................................................................................................
          7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
เผยแพร่กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น