งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา


ทีมงานงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป กพ 1

 ศน.นัททิกา  แดงชาติ


ศน.มานะ  กัลพฤกษ์

ศน.คำรณ  แสนหาญ

ศน. จงวิวัฒน์  ปรางค์ศรีทอง

ศน.ธนกรกฤษ  อินมล